Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Amasya Ticaret ve Sanayi Odası
YOZGAT TSO
Genel Sekreterlik

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri, 5174 sayılı Kanun, Oda Muamelat Yönetmeliği ve İç Yönetmelikleri'nde belirtilen ve ayrıca Oda Meclisinin ve Yönetim Kurulunun vereceği görevler çerçevesince Odanın tüm işlerini yürüten en üst kademe yöneticisidir. Genel sekreter, Oda Yönetim ve Meclis toplantılarında oy sahibi olmamakla birlikte toplantılara iştirak ederler. Oda personelinin disiplin ve sicil amiridir.

Görev ve Sorumlulukları

 • Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek.
 • Odalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak.
 • Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek.
 • Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek.
 • Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak.
 • Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak.
 • Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek,
 • Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftalık harcamalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek.
 • Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna sunmak.
 • Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini muhafaza etmek,
 • Yayın işlerini yönetmek.
 • Oda iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.
 • Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak.
 • Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek,
 • Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak,
 • Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak.
 • Genel sekreter, odaya yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalarda, oda organları tarafından alınan kararların yürütülmesine ilişkin hususlarda imzaya yetkilidir. 
 • Genel sekreter, oda personelinin disiplin ve sicil amiridir. 
 • Kalite Yönetim Sistemi faaliyetlerinin kaynak teminini, yürütülmesinin gözden geçirilmesini ve kontrol edilmesini sağlamak,
 • Yıllık Kuruluş İçi Kalite Tetkik Programını onaylamak,
 • Kuruluş İçi Kalite Tetkiklerini sonuçlarını incelemek, düzeltici önlemleri izlemek,
 • Müşteri Şikâyetlerinin giderilmesi yönünde düzeltici faaliyetlerin uygunluğunu gözden geçirmek,
 • Prosedürlerini onaylamak,
 • Uygun olmayan işlemle ilgili kararları vermek, yapılan düzeltici ve önleyici faaliyetleri izlemek
 • Çalışanların kalite bilincinin yükseltilmesi için eğitim programını hazırlatmak, onaylamak uygulanmasını sağlatmak,
 • Müşteri memnuniyeti anketlerinin hazırlanmasını sağlamak ve sonuçlarını incelemek,
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarına katılmak, 
 • Yönetim Kurulu Toplantılarında kalite ile ilgili kararlar alınacağı durumlarda, gerektiğinde Yönetim Temsilcisinin toplantılara iştirakini sağlamak,
 • Yönetim Temsilcisinden gelen talepleri Yönetim Kuruluna sunmak..

Aradığınız bilgileri bu sayfada bulabildiniz mi?
FOTO GALERİLER
EN SON YAYINLANANLAR
SON YAYINLAR